DPC5 Academy :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร Strategic Leadership and Public Governance     |    กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กรขอประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต ประจำปี 2567     |    กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กรขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข     |    กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กรขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อรับทุนรัฐบาลอินเดีย     |    กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (GEEKS : Data Engineer & Data Science)     |    กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567     |    

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กรขอปะชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนงทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช. และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กรขอปะชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนงทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช. และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กรขอปะชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช. และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ เอกสาร


Comments: 0
Views: 53

Share

Comments (0)
There are no comments yet.

Leave A Comment
Please Sign In to be able to post a comment.