5.00
(3 Ratings)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment)

ทำความรู้จักกับ ITA และการประเมิน ITA รวมทั้งแบบวัด OIT

Course Content

แบบทดสอบก่อนเรียน ITA

  • แบบทดสอบก่อนเรียน ITA

บทที่ 1 ทำความรู้จัก ITA

บทที่ 2 กรอบการประเมิน ITA

บทที่ 3 รายละเอียดการประเมิน ITA

บทที่ 4 แบบวัด OIT

แบบทดสอบหลังเรียน ITA

แบบประเมินความพึงพอใจ/ประเมินการใช้ประโยชน์ต่อหลักสูตรการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง ITA คืออะไร

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 3 Ratings
5
3 Ratings
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
-
A
1 year ago
เยี่ยมครับ