บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning เกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning เกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพะราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งสำหรับบทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โดยบทเรียน E-learning นี้ ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 40 นาที

 

Course Content

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

  • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
    00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

แบบประเมินความพึงพอใจ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet