บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

เรียนรู้การปฏิบัติงานในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

Course Content

บทที่ 1. ความสำคัญของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ความหมายและประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อร่างกาย สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ - การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย

  • ความสำคัญของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
    16:10

บทที่ 2. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย
- แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - มาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่ - เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน - เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บทที่ 3. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ทำไมต้องมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ? - สาระสำคัญของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอะไรบ้าง ? - มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายนี้เป็นอย่างไร ?

บทที่ 4. การเฝ้าระวังการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดำเนินคดี

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet