0(0)

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

  • Total Enrolled 2
  • Last Update May 11, 2023

Description

เรียนรู้การปฏิบัติงานในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

Topics for this course

10 Lessons

บทที่ 1. ความสำคัญของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์?

- ความหมายและประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อร่างกาย สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ - การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย
ความสำคัญของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์16:10

บทที่ 2. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย?

- แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - มาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่ - เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน - เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บทที่ 3. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑?

- ทำไมต้องมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ? - สาระสำคัญของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอะไรบ้าง ? - มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายนี้เป็นอย่างไร ?

บทที่ 4. การเฝ้าระวังการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดำเนินคดี

About the instructor

5.00 (2 ratings)

3 Courses

104 students

Free