การขอหนังสือรับรองการได้รับวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทย (เล่มเหลือง โควิด-19)

ลงทะเบียนนัดหมายขอหนังสือรับรองการได้รับวัคซีน COVID-19
ผู้รับบริการสามารถลงนัดหมาย โดยคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียนนัดหมาย” และดำเนินการดังต่อไปนี้


1. เลือกวันที่ต้องการนัดหมาย เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. กรอกข้อมูลตามช่องที่กำหนด

3. แนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 3 รายการ ได้แก่ (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (2) สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) ที่มีอายุการใช้เหลือมากกว่า 6 เดือน (3) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย

ลงทะเบียนนัดหมาย
วิธีการมารับหนังสือรับรองฯ
เมื่อถึงวันและเวลาที่นัดหมาย รับหนังสือรับรองฯ ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-310761-3

1. แสดงหลักฐานยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท

2. กรณีที่ไม่สามารถมารับหนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเอง มีผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 2 รายการ ให้นำมาในวันที่นัดหมาย ได้แก่

- หนังสือมอบอำนาจ ฉบับตัวจริง * ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ)

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ: เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บิดา มารดา สามารถดำเนินการแทนได้ โดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ
ตรวจสอบวันนัดหมายเพื่อขอรับหนังสือรับรอง
ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะการนัดหมาย (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ได้ที่ปุ่ม “ตรวจสอบวันนัดหมาย” เมื่อมีชื่อในวันนัดหมายแล้ว สามารถมารับหนังสือรับรองได้ที่


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-310761-3

ตรวจสอบวันนัดหมาย
สถานที่ตั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข