หมวดกฎหมาย :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

http://odpc5ratchaburi.com/law/uploads/other/file_05dws6fh73euj2g4kry981t.pdf


Comments: 0
Views: 136

Share

Comments (0)
There are no comments yet.

Leave A Comment
Please Sign In to be able to post a comment.