หมวดกฎหมาย :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:

มาตรา ๘๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม
มาตรา ๘๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม

http://odpc5ratchaburi.com/law/uploads/other/file_dr4j09216tw8g5kush7fye3.pdf


Author: admin
01.11.2022, 09:10
Comments: 0
Views: 101

Share

Comments (0)
There are no comments yet.

Leave A Comment
Please Sign In to be able to post a comment.