เผยแพร่แผนบูรณาการ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:

Blog - ยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

    เอกสารประกอบ : http://odpc5ratchaburi.com/transparency/uploads/other/file_70ht1e84krsg25yjd6uf9w3.pdf  

admin 27.04.2022, 03:29

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2561 - 2565
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2561 - 2565

      เอกสารประกอบ : แผนปฏิบัติราชการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2561 - 2565

admin 27.04.2022, 03:09


แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

  ดาวน์โหลดเอกสาร : แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

admin 10.03.2022, 06:53


1