ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ     |    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     |    กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ     |    รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ     |    สถาบันบำราศนราดูร มีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ     |    รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ     |    

Blog - ผลงานวิชาการภายนอกหน่วยงาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลายโรงพยาบาลสิรินธร (อำเภอบ้านแฮด) และโรงพยาบาลข้างเคียง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลายโรงพยาบาลสิรินธร (อำเภอบ้านแฮด) และโรงพยาบาลข้างเคียง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลายโรงพยาบาลสิรินธร (อำเภอบ้านแฮด) ...

admin 07.02.2024, 03:22

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง คุณภาพอากาศภายในอาคารหอผู้ป่วยใน กรณีศึกษาโรงพยาบาลหกแห่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง คุณภาพอากาศภายในอาคารหอผู้ป่วยใน กรณีศึกษาโรงพยาบาลหกแห่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง คุณภาพอากาศภายในอาคารหอผู้ป่วยใน กรณีศึกษาโรงพยาบาลหกแห่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ

admin 07.02.2024, 03:19

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ลักษณะทางระบาดวิทยาและอาการทางคลินิกของบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2564
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ลักษณะทางระบาดวิทยาและอาการทางคลินิกของบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2564

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ลักษณะทางระบาดวิทยาและอาการทางคลินิกของบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 11 ปี ...

admin 07.02.2024, 03:15

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกช็อกในเขตสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ. 2559-2563 ในเขตสุขภาพที่ 11
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกช็อกในเขตสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ. 2559-2563 ในเขตสุขภาพที่ 11

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกช็อกในเขตสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ. 2559-2563 ในเขตสุขภาพที่ ...

admin 07.02.2024, 03:10

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวัง ภาวะ Acute Myocarditis, Acute Myoperiarditis และ Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 เขตภาคใต้ตอนล่าง พ.ศ. 2564 ของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดส
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวัง ภาวะ Acute Myocarditis, Acute Myoperiarditis และ Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 เขตภาคใต้ตอนล่าง พ.ศ. 2564 ของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดส

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง  การประเมินระบบเฝ้าระวัง ภาวะ Acute Myocarditis, Acute Myoperiarditis และ Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 เขตภาคใต้ตอนล่าง ...

admin 07.02.2024, 02:59

1 2 3 4 5 6 7 8 Next Last