ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ     |    ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ (กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)     |    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ     |    รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     |    ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ     |    ประกาศสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่งจ้างเหมาบริการ     |    

Blog - ผลงานวิชาการภายนอกหน่วยงาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลายโรงพยาบาลสิรินธร (อำเภอบ้านแฮด) และโรงพยาบาลข้างเคียง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลายโรงพยาบาลสิรินธร (อำเภอบ้านแฮด) และโรงพยาบาลข้างเคียง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลายโรงพยาบาลสิรินธร (อำเภอบ้านแฮด) ...

admin 07.02.2024, 03:22

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง คุณภาพอากาศภายในอาคารหอผู้ป่วยใน กรณีศึกษาโรงพยาบาลหกแห่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง คุณภาพอากาศภายในอาคารหอผู้ป่วยใน กรณีศึกษาโรงพยาบาลหกแห่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง คุณภาพอากาศภายในอาคารหอผู้ป่วยใน กรณีศึกษาโรงพยาบาลหกแห่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ

admin 07.02.2024, 03:19

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ลักษณะทางระบาดวิทยาและอาการทางคลินิกของบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2564
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ลักษณะทางระบาดวิทยาและอาการทางคลินิกของบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2564

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ลักษณะทางระบาดวิทยาและอาการทางคลินิกของบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 11 ปี ...

admin 07.02.2024, 03:15

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกช็อกในเขตสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ. 2559-2563 ในเขตสุขภาพที่ 11
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกช็อกในเขตสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ. 2559-2563 ในเขตสุขภาพที่ 11

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกช็อกในเขตสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ. 2559-2563 ในเขตสุขภาพที่ ...

admin 07.02.2024, 03:10

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวัง ภาวะ Acute Myocarditis, Acute Myoperiarditis และ Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 เขตภาคใต้ตอนล่าง พ.ศ. 2564 ของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดส
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวัง ภาวะ Acute Myocarditis, Acute Myoperiarditis และ Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 เขตภาคใต้ตอนล่าง พ.ศ. 2564 ของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดส

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง  การประเมินระบบเฝ้าระวัง ภาวะ Acute Myocarditis, Acute Myoperiarditis และ Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 เขตภาคใต้ตอนล่าง ...

admin 07.02.2024, 02:59

1 2 3 4 5 6 7 8 Next Last