ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:
ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้าย หรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง     |    ประชาสัมพันธ์     |    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รับย้าย รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ     |    กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ แทนผู้เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     |    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช รับย้าย /รับโอน ข้าราชการ     |    ย้ายข้าราชการ     |    

Blog - ผลงานวิชาการภายนอกหน่วยงาน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการบริโภคโซเดียมจากอาหารในครัวเรือนของประชาชน เขตสุขภาพที่ 4
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการบริโภคโซเดียมจากอาหารในครัวเรือนของประชาชน เขตสุขภาพที่ 4

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการบริโภคโซเดียมจากอาหารในครัวเรือนของประชาชน เขตสุขภาพที่ ...

admin 01.09.2023, 04:54

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ...

admin 01.09.2023, 04:46เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ...

admin 01.09.2023, 02:21

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2565
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2565

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ...

admin 01.09.2023, 02:15

1 2 3 4 5 6 7 Next Last