ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ     |    ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ (กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)     |    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ     |    รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     |    ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ     |    ประกาศสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่งจ้างเหมาบริการ     |    

Blog - การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย นางสาวปทุมมาลย์ ศิลาพร ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ...

admin 15.06.2022, 07:17

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

นางสาวอมรรัตน์ ชุตินันทกุล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ...

admin 24.05.2022, 06:50

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายยุทธศักดิ์ พีรกุล ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันบำราศนราดูร ...

admin 11.05.2022, 06:53

1 2 Next Last