ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:
ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง     |    สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านวิชาการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน     |    กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้าย หรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง     |    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ     |    เลื่อนข้าราชการ     |    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ     |    

Blog - การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย นางสาวปทุมมาลย์ ศิลาพร ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ...

admin 15.06.2022, 07:17

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

นางสาวอมรรัตน์ ชุตินันทกุล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ...

admin 24.05.2022, 06:50

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายยุทธศักดิ์ พีรกุล ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันบำราศนราดูร ...

admin 11.05.2022, 06:53

1 2 Next Last