ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ     |    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ     |    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ     |    เลื่อนข้าราชการ     |    รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     |    กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป     |    

Blog - การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย นางสาวปทุมมาลย์ ศิลาพร ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ...

admin 15.06.2022, 07:17

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

นางสาวอมรรัตน์ ชุตินันทกุล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ...

admin 24.05.2022, 06:50

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง เลื่อนข้าราชการ นายยุทธศักดิ์ พีรกุล ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันบำราศนราดูร ...

admin 11.05.2022, 06:53

1 2 Next Last