ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:

Blog - ประชาสัมพันธ์
เลื่อนข้าราชการ
เลื่อนข้าราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

admin 21.09.2022, 07:13

เลื่อนข้าราชการ
เลื่อนข้าราชการ

นางนุชนารถ แก้วดำเกิง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ...

admin 13.09.2022, 01:47

เลื่อนข้าราชการ
เลื่อนข้าราชการ

นางสาวสิริกุล  วงษ์สิริโสภาคย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ...

admin 01.08.2022, 02:54


การรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
การรับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

admin 22.07.2022, 02:18


1 2 Next Last