ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย นางสาวปทุมมาลย์ ศิลาพร ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร


Comments: 0
Views: 59

Share

Comments (0)
There are no comments yet.

Leave A Comment
Please Sign In to be able to post a comment.