ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:

เลื่อนข้าราชการ
เลื่อนข้าราชการ

นางสาวสิริกุล  วงษ์สิริโสภาคย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร


Author: admin
01.08.2022, 02:54
Comments: 0
Views: 83

Share

Comments (0)
There are no comments yet.

Leave A Comment
Please Sign In to be able to post a comment.