ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 956 กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ดาวน์โหลดเอการเพิ่มเติม : เอกสาร


Comments: 0
Views: 16

Share

Comments (0)
There are no comments yet.

Leave A Comment
Please Sign In to be able to post a comment.