ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงานที่จะขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายสาธิต นามวิชา)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงานที่จะขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายสาธิต นามวิชา)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร


Comments: 0
Views: 42

Share

Comments (0)
There are no comments yet.

Leave A Comment
Please Sign In to be able to post a comment.