ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 10
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 10

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 10 โดยใช้ข้อมูลจากทะเบียนการรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ


Comments: 0
Views: 39

Share

Comments (0)
There are no comments yet.

Leave A Comment
Please Sign In to be able to post a comment.