ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:

เลื่อนข้าราชการ
เลื่อนข้าราชการ

นางรุจิรา ตระกูลพัว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ 851 สำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ 835 กองโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร


Comments: 0
Views: 30

Share

Comments (0)
There are no comments yet.

Leave A Comment
Please Sign In to be able to post a comment.